Oznamovatel

Směrnice
o ochraně osob, které oznamují porušení práva

vydaná společností PT servis konzervárna spol. s r.o.

se sídlem Purkyňova 1000/4, 390 012 Tábor

identifikační číslo: 46352481

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 11320 (dále také jako povinný subjekt)

I.

Cílem zavedení této směrnice je implementace uplatňování práv a povinností vyplývajících z přijetí zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon o ochraně oznamovatelů). Tento zákon o ochraně oznamovatelů zpracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění).

   Zákon o ochraně oznamovatelů vytváří podmínky pro ochranu jednotlivců, kteří na straně oznamovatelů přispívají k odhalování jednání, které může být či je jednáním protiprávním a z toho důvodu je potřeba takové jednotlivce chránit před odvetnými opatřeními. Základem této směrnice je vytvoření aplikačních pravidel a konkrétních podmínek pro realizaci práv oznamovatelů a stanovení okruhu osob, jež oznamovateli mohou být a zároveň vytvoření dostatečného prostoru pro individuální přístup ze strany naší společnosti k řešení takových oznámení. Zájmem naší společnosti je vytvořit podmínky pro možnost právoplatně provádět oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a zajistit, aby oznamovatel nebyl vystaven odvetnému opatření a řešit taková oznámení oznamovatelů tak, aby se oznámená jednání, jež budou vykazovat zákonné znaky protiprávního jednání, dostatečně prověřila a byla přijata příslušná opatření.

   Naše společnost má nejen v této výše naznačené oblasti za cíl plnit své povinnosti a to tím spíše, že prostupuje tato směrnice i jinými opatřeními, jako je zejména kodex chování či pokyny k účasti na hospodářské soutěži.

   Přijetí této směrnice pak představuje rovněž další posun v otázkách péče o kvalitní prostředí nejen pro naše zaměstnance, a současně jejím zavedením naše společnost ukazuje rovněž cestu, kterou se přijetím této směrnice vydala a tuto cestu tak ukazuje i našim zákazníkům a obchodním partnerům.

II.

V souladu s §9 odst. 2 pís.b) zákona o ochraně oznamovatelů touto směrnicí uveřejňujeme  jako povinný subjekt (§ 8 odst. 1 pís.b zákona o ochraně oznamovatelů) následující informace:

  • o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému – oznámení je oznamovatel oprávněn podat písemně či ústně. V případě podání oznámení písemně může oznamovatel využít vyplnění formuláře, který je zveřejněn na pt-servis.cz/oznamovatel, případně písemně k rukám příslušné osoby. Oznamovatel je dále oprávněn podat oznámení ústně, když v takovém případě musí oznamovatel o takové ústní přijetí oznámení příslušnou osobu požádat
  • označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování – příslušnou osobou podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů je Mgr. Ing. Václav Král, telefonní číslo +420603158182, adresa elektronické pošty oznamovatel@avkp.cz, jiná adresa na doručování je Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

jako povinný subjekt sdělujeme, že vylučujeme přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

III.

Informujeme jako povinný subjekt, že pokud bude oznamovatel podávat oznámení, pak  v souladu s §2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznamovatel uvede údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále doplňujeme, že se má, podle zákona o ochraně oznamovatelů, za to, že takto sdělené údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Údaje uvedené v předchozí větě nemusí oznámení obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

 

Dne 14.12.2023

PT servis konzervárna spol. s r.o.

Formulář pro oznamovatele